Περιεχόμενο

Η ΔΑΔΑ εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης, αξιοποιώντας τις τρεις βασικές δεξιότητες: την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την κατανόηση.

Αναγνωστική αποκωδικοποίηση

Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία αναγνωρίζουμε και χειριζόμαστε τον αλφαβητικό κώδικα για να μπορέσουμε να διαβάσουμε μία λέξη. Η αποκωδικοποίηση είναι μια σειριακή διαδικασία, κατά την οποία ο αναγνώστης συνθέτει φωνήματα για να φτιάξει λέξεις από τα γραφήματά τους. Όμως, οι μαθητές χρησιμοποιούν πολλούς δρόμους για να διαβάσουν τις λέξεις. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιούν τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες και τη σύνθεση των φωνημάτων, μπορούν να αξιοποιούν τη σύνθεση μεταξύ μορφημάτων, να τις αναγνωρίζουν ολικά ή να τις διαβάζουν κατά αναλογία με άλλες οικείες τους λέξεις.

Αν και δεν είναι αρκετή για να οδηγηθεί ο αναγνώστης στην κατανόηση, η αποκωδικοποίηση είναι μια βασική και απαραίτητη δεξιότητα με την οποία ο αναγνώστης αποκτά πρόσβαση στο νόημα των λέξεων.

Η δεξιότητα της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης αξιολογείται με 4 υποδοκιμασίες. Κάθε υποδοκιμασία αντιστοιχεί σε διαφορετικό επίπεδο αξιολόγησης της αποκωδικοποίησης.

Στις δύο πρώτες υποδοκιμασίες απαιτείται η προφορική απόκριση του μαθητή, ενώ στις επόμενες δύο, ο μαθητής μπορεί να διαβάζει σιωπηρά και να δείξει την επιλογή του.

Με αυτόν τον τρόπο, εξετάζεται η αποκωδικοποίηση που προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση είτε μόνο γραφοφωνημικών αντιστοιχιών είτε σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του νοητικού λεξικού, της μορφολογικής γνώσης και των ορθογραφικών αναπαραστάσεων.

Αναγνωστική ευχέρεια

Η αναγνωστική ευχέρεια είναι ένας πολύ σημαντικός συστατικός όρος της αναγνωστικής επίδοσης ο οποίος δεν ταυτίζεται με την αυτόματη αναγνώριση λέξεων και λειτουργεί ως μια γέφυρα που συνδέει την αποκωδικοποίηση με την απρόσκοπτη αναγνωστική κατανόηση.

Η πλήρης ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας χρειάζεται πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Καθώς τα παιδιά κατακτούν την ανάγνωση, είναι σημαντικό να αναπτύξουν αναγνωστική ευχέρεια, ώστε να μετατοπίσουν την προσοχή τους από τη γραφοφωνημική αντιστοιχία, στο νόημα και την κατανόηση του κειμένου.

Η αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας γίνεται μέσα από την ανάγνωση ενός κειμένου 247 λέξεων. Ο μαθητής καλείται να διαβάσει, όσο καλύτερα και πιο γρήγορα μπορεί, για ένα μόνο λεπτό. Η ευχέρειά του μετριέται με το σύνολο των λέξεων που διάβασε σωστά.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής των συγκεκριμένων λαθών που κάνει κάθε παιδί.

Αναγνωστική κατανόηση

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί το κύριο όχημα για τη μάθηση, μέσα και έξω από το σχολείο και είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης γνωστικής επεξεργασίας που στηρίζεται σε βασικές δεξιότητες, στην αξιοποίηση πληροφοριών, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην οικοδόμηση νοήματος.

Ο αναγνώστης πρέπει να αξιοποιήσει συγχρόνως οπτικές, φωνολογικές, μορφολογικές, σημασιολογικές και συντακτικές πληροφορίες. Για την πλήρη κατανόηση ενός κειμένου, ο αναγνώστης αξιοποιεί πληροφορίες που δηλώνονται με σαφήνεια μέσα στο κείμενο, απλώς υπονοούνται στο κείμενο ή προκύπτουν κυρίως από την προηγούμενη γνώση του.

Η αξιολόγηση της κατανόησης γραπτού κειμένου περιλαμβάνει συνολικά 6 κείμενα, 3 κείμενα αφήγησης και 3 κείμενα πληροφοριών, που παρουσιάζονται σε σειρά αύξουσας δυσκολίας. Κάθε κείμενο ακολουθείται από 7 ερωτήσεις κατανόησης, πολλαπλής επιλογής.

Οι ερωτήσεις αξιολογούν τόσο την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν πληροφορίες που δίνονται με σαφήνεια στο κείμενο, όσο και την ικανότητά τους να εξάγουν συμπεράσματα με συνδυασμό πληροφοριών από το κείμενο ή/και από την προηγούμενη εμπειρία τους.

Μετά τη χορήγηση της ΔΑΔΑ, η πρόσβαση στις σταθμισμένες επιδόσεις των παιδιών δίνεται αυτόματα, με την απλή εισαγωγή των πραγματικών τιμών στην εφαρμογή «Αυτόματος Υπολογισμός».

Ειδικότερα δίνεται:

-Αναλυτική επίδοση στις υποδοκιμασίες της αποκωδικοποίησης 

-Συνολική επίδοση στην αποκωδικοποίηση 

-Επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια

-Επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση

-Συνολική επίδοση ΔΑΔΑ