ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ – ΔΑΔΑ

Η ΔΑΔΑ είναι µια σύγχρονη δοκιµασία αναγνωστικής επίδοσης, σταθμισμένη στην Ελλάδα. Εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της ανάγνωσης, καλύπτοντας τις δεξιότητες της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης. Η βαθμολόγηση της ΔΑΔΑ επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας ανά δεξιότητα (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, αναγνωστική κατανόηση) και του συνολικoύ σκορ αναγνωστικής επίδοσης.

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθµισης της ∆οκιµασίας Αξιολόγησης ∆εξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, µαθητών και µαθητριών που φοιτούν σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η ΔΑΔΑ προτείνεται, επίσης, για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης του δηµοτικού και για τη συνδροµή στη διάγνωση των Ειδικών Αναγνωστικών ∆υσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και της αναγνωστικής συµπεριφοράς.

Η χορήγηση της ΔΑΔΑ διαρκεί λιγότερο από μία ακαδημαϊκή ώρα, παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωσή της. Με την αξιοποίηση σημείων έναρξης και κανόνων διακοπής ελαχιστοποιείται η κόπωση και διασφαλίζεται η καλύτερη επίδοση των μαθητών και των μαθητριών.