Σεμινάριο πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αγορά και χορήγηση της ΔΑΔΑ απαιτείται η παρακολούθηση του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ» και η λήψη της πιστοποίησής σας ως αξιολογητής.

Η εκπαίδευση υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως µέσω της πλατφόρµας µας και δεν απαιτείται φυσική παρουσία.

Περιλαµβάνει ασύγχρονα webinars, προτεινόµενες δραστηριότητες για εξάσκηση, quiz, µελέτες περίπτωσης και πρόσβαση σε σύγχρονο webinar ανατροφοδότησης.

Μπορείτε να εντάσσεστε στο σεμινάριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να οργανώσετε την ατομική σας παρακολούθηση.

Η ΔΑΔΑ είναι µια σύγχρονη δοκιμασία αναγνωστικής επίδοσης, σταθμισμένη στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η ΔΑΔΑ προτείνεται, επίσης, για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης δημοτικού και για τη συνδρομή στη διαγνωστική εκτίμηση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και της αναγνωστικής συμπεριφοράς.

Η χορήγηση της ΔΑΔΑ διαρκεί λιγότερο από μία ακαδημαϊκή ώρα, παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωσή της. Η βαθμολόγηση της ΔΑΔΑ επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό σταθμισμένης βαθμολογίας ανά δεξιότητα (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, αναγνωστική κατανόηση) και συνολικoύ σκορ αναγνωστικής επίδοσης.

Η εκπαίδευση στη ΔΑΔΑ απευθύνεται σε κέντρα ειδικής αγωγής, κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης για μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα μελέτης, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κάθε άλλη ειδικότητα σχετική με την ανάγνωση και τις αναγνωστικές δυσκολίες.

  • Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της Δοκιμασίας
  • Κατανόηση του περιεχομένου και της σημασίας των υποδοκιμασιών
  • Εκπαίδευση στην αποτελεσματική χορήγηση και ερμηνεία του τέστ
  • Υλικό ΔΑΔΑ (Υλικό Αξιολόγησης, Οδηγός Αξιολόγησης, Έντυπα Καταγραφής)
  • Άδειες χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού» (εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής σταθμισμένων αποτελεσμάτων)
  • Παρακολούθηση σεμιναρίου εκπαίδευσης στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ
  • Πιστοποίηση
  • Δυνατότητα αγοράς επιπλέον αδειών χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού»
  • Ένταξη στη λίστα των Πιστοποιημένων αξιολογητών και προβολή μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Υλικό αξιολογησης

Το υλικό της ΔΑΔΑ δίνεται σε έντυπη μορφή, είναι ανθεκτικό στη χρήση και ελκυστικό για τα παιδιά. Αποτελείται από 25 φύλλα σε μορφή λεπτού βιβλίου και περιλαμβάνει συνολικά έξι υποδοκιμασίες για την αξιολόγηση της αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης.

Έντυπα καταγραφής

Στα έντυπα καταγραφής παρουσιάζονται τα σημεία έναρξης, οι κανόνες διακοπής, αντιστροφής, βαθμολόγησης και οι οδηγίες χορήγησης για κάθε υποδοκιμασία. Τα έντυπα επιτρέπουν την καταγραφή των πραγματικών τιμών και των ποσοστιαίων θέσεων καθώς και τη γραφική αποτύπωση της σταθμισμένης θέσης του μαθητή.

Οδηγός αξιολογησης

Ο οδηγός αξιολόγησης δίνεται σε μορφή βιβλίου. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης με παραδείγματα, οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου καταγραφής, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης. Στον οδηγό παρέχονται δεδομένα για τη διαδικασία της στάθμισης, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του τέστ.

Αυτόματος Υπολογισμός

Στην online εφαρμογή υπολογίζεται η σταθμισμένη επίδοση του παιδιού ανά υποδοκιμασία, ανά αναγνωστική δεξιότητα και συνολικά. Μετά τον υπολογισμό της σταθμισμένης επίδοσης δίνεται αυτόματα μία πλήρως συμπληρωμένη έκθεση αξιολόγησης. Οι πιστοποιημένοι αξιολογητές έχουν διαρκή πρόσβαση στις αξιολογήσεις τους αποκλειστικά με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

 

Η εκπαίδευση στη ΔΑΔΑ αξιοποιεί ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει 6 ασύγχρονα webinars, δραστηριότητες για εξάσκηση, quizes και μελέτες περίπτωσης.

1ο webinar: Εισαγωγή στη ΔΑΔΑ

Θεωρητικό υπόβαθρο της ΔΑΔΑ

Η σημασία της ανάγνωσης

Η αξιολόγηση της ανάγνωσης

Στόχοι της ΔΑΔΑ – Αναγκαιότητα

2ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Διαδικασία στάθμισης

Περιγραφή δείγματος στάθμισης

Παραγοντική δομή της ΔΑΔΑ

Επιλογή στοιχείων για τη ΔΑΔΑ

Αξιοπιστία της ΔΑΔΑ

Εγκυρότητα της ΔΑΔΑ

3ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Περιγραφή της δοκιμασίας

Υλικό αξιολόγησης

Οδηγός Αξιολόγησης

Έντυπο καταγραφής

Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών για αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση

4ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Γενικές οδηγίες χορήγησης

Σημεία έναρξης, διακοπής, αντιστροφής

Αναλυτικές οδηγίες χορήγησης για κάθε υποδοκιμασία

Παραδείγματα

5ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Γενικές οδηγίες βαθμολόγησης

Εφαρμογή των κανόνων

Παραδείγματα

Αναλυτικές οδηγίες βαθμολόγησης για κάθε υποδοκιμασία

6ο webinar: Η στάθμιση της ΔΑΔΑ

Αξιοποίηση Αυτόματου Υπολογισμού

Συμπλήρωση πραγματικών τιμών

Είσοδος και σύνδεση στην εφαρμογή

Καταχώρηση δεδομένων ΔΑΔΑ

Αποτελέσματα ΔΑΔΑ

Έκθεση ΔΑΔΑ – ιστορικών αξιολογήσεων

H εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνεται σύγχρονη συμβουλευτική για την αξιοποίηση της ΔΑΔΑ, αποκλειστικά για τους πιστοποιημένους χρήστες τη ΔΑΔΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΔΩ