Στόχοι

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Επιπλέον στόχος είναι ο έγκυρος και αξιόπιστος εντοπισμός εκείνων των μαθητών που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκρίνονται στην τυπική διδασκαλία αποτελεσματικά και καθυστερούν στην ανάπτυξη των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων. 

Η αξιοποίηση της ΔΑΔΑ προτείνεται για:

Τη σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης, καθώς αξιολογούνται οι τρεις δεξιότητες της αναγνωστικής επίδοσης: της αποκωδικοποίησης, της αναγνωστικής ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης. 

Την αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων από την αρχή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου έως και την Γ’ τάξη του γυμνασίου.

Τον έγκαιρο εντοπισμό όσων παιδιών καθυστερούν σημαντικά στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων, μέσα από τη σύγκριση με το μέσο όρο, ακόμη και πριν τη λήξη της Α΄ τάξης δημοτικού.

Τη συνδρομή στη διαγνωστική εκτίμηση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας, με την παροχή σταθμισμένων μέσων όρων για όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και ορισμού της ποσοστιαίας θέσης, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της βαρύτητας της αναγνωστικής δυσκολίας των μαθητών.

Την αξιοποίηση για την ερευνητική μελέτη της ανάγνωσης στην ελληνική γλώσσα, καθώς πρόκειται για μια δοκιμασία με ισχυρά ψυχομετρικά δεδομένα, τόσο ως προς την εγκυρότητα όσο και ως προς την αξιοπιστία. 

Τη δυνατότητα καταγραφής των λαθών και των αναγνωστικών συμπεριφορών, ώστε να επιτρέπεται η ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και στη συνέχεια ο σχεδιασμός κατάλληλης διδασκαλίας.